Wczytuję dane...
Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO E-KUCHCIKOWO 

wersja regulaminu: 1/2023 z dnia 01 stycznia 2023 roku.

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE
 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 7. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU
 8. REKLAMACJA PRODUKTU
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem WWW.e-kuchcikowo.pl. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców i innych podmiotów posiadających zdolność prawną, zainteresowanych ofertą Sklepu.

 

 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem kuchcikowo.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, firmę  DK Inwestycje Dominika Kowalczyk , z siedzibą w Bielanach Wrocławskich kod 55-040 przy ul. Słonecznej 6A i posługującą się numerem NIP: 8961596386 i  REGON: 386679509, 
 • Dane kontaktowe Sprzedawcy:

1)   adres pocztowy: ul. Słoneczna 6A, 55-040 Bielany Wrocławskie

2)  adres poczty elektronicznej: sklep@e-kuchcikowo.pl

3)  telefon 698 611 724

 

 • Definicje:

SKLEP INTERNETOWY– serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-kuchcikowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia zakupu Produktów.

KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Osoba fizyczna (konsument), przedsiębiorca (osoba fizyczna lub osoba prawna) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

SPRZEDAWCA- firma DK Inwestycje Dominika Kowalczyk z siedzibą w Bielanach Wrocławskich kod 55-040 przy ul. Słonecznej 6A i  posługującą się numerem NIP 8961596386 i  REGON 386679509, 

REGULAMIN – poniższe zasady działania Sklepu Internetowego www.e-kuchcikowo.pl

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków  dostawy i sposobu płatności.

KONTO- zbiór zasobów  gromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym  zbieranesą informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym gromadzone są wybrane przez Klienta Produkty lub usługi będące przedmiotem zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikowania danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Towaru  zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego WWW.e-kuchcikowo.pl

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie informacjio nowościach, promocjach i innych zmianach oferty Sklepu i jego bieżącej działalności.

DNI ROBOCZE- są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wszelkich uprawnień osób, których dane dotyczą, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności., z którą można się zapoznać na stronie Sklepu pod adresem www.e-kuchcikowo.pl/politykaprywatności
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i spełnia wszystkie jego dyspozycje.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.e-kuchcikowo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych w Sklepie Internetowym www. e-kuchcikowo.pl w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

Klient/Usługobiorca może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W formularzu rejestracji Klient/Usługobiorca poproszony zostaje o podanie informacji w zależności od formy prawnej w jakiej wystąpi w danej transakcji.

Konsument podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres poczty e-mail i nr telefonu a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę firmy,  dane adresowe, nr NIP, telefon i adres poczty e-mail.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest Klientom nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. W każdej chwili i bez podania powodu, Klient może żądać usunięcia Konta  poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Sprzedawcy/Usługodawcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kuchcikowi@gmail.com lub też pisemnie na adres siedziby firmy.

 1. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie Internetowym.

Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane jest przy pomocy formularza Zamówienia/Koszyka zakupów, w którym Klient określa asortyment towaru i jego ilość,  a po zatwierdzeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru. W tym miejscu jeżeli Klient nie jest zalogowany na swoim Koncie, loguje się lub podaje dane adresowe przez formularz nie wymagający rejestracji. Realizacja płatności kończy proces realizacji zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo w momencie  zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta/Usługobiorcę.

 1. c) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera jako usługi elektronicznej świadczonej
  w ramach Sklepu Internetowego.

Zapisanie się i zgoda Klienta na korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie Sklepu: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycja periodyku, zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zgodę na otrzymywanie Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub z chwilą składania zamówienia.

Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdej chwili i bez podania przyczyny. Klient może zrezygnować z realizacji tej usługi elektronicznej poprzez formularz załączony do każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kuchcikowo.pl@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a/ komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b/przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub inne o podobnych parametrach,

c/ dostęp do poczty elektronicznej,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

2.3 Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, mając jednocześnie na uwadze przyjęty obyczaj, poszanowanie praw autorskich i własność intelektualną Sprzedawcy.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, spamu czy innych treści promocyjnych.

2.4 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

Wszelkie  reklamacje związanie z nieprawidłowym działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Firmy Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty e-mail sklep@e-kuchcikowo.pl

Dla sprawnej realizacji żądań Usługobiorcy zaleca się by w opisie reklamacji znalazły się informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, daty ujawnienia wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe i oczekiwania Usługobiorcy. Zalecenia te, poza opisem, nie są jednak wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

2.5 Ze sklepu mogą korzystać osoby, będące zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcy. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową lub osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6 Sprzedawane przez nas produkty: W naszym sklepie oferujemy zarówno produkty nowe. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz wolne od wad.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.bniniejszego Regulaminu.

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto to znaczy, że zawiera wymagane prawem podatki. Łączna cena Produktu może jednak zawierać dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru do Klienta lub koszty związane z dodatkowymi usługami, na które zdecydował się Klient np. opakowanie prezentowe towaru.

3.3 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail.

3.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie kieruje Zamówienie do realizacji. Czynność ta zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość tą należy traktować jako zobowiązanie do realizacji Zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zapis treści Umowy Sprzedaży jest utrwalony w systemie informatycznym Sklepu i jednocześnie  udostępniony Klientowi poprzez zapisy niniejszego Regulaminu i potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail, o której mówi pkt.3.1 Regulaminu.

3.5 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treści jest zgodna z Regulaminem.

3.6 Składając zamówienie i/lub zakładając konto w naszym Sklepie konieczne jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (której treść możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i w przypadku gdy nie
akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności nie dokonuj zakupu naszych produktów w Sklepie. 

 4.ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

4.1 Nabycie oferowanych przez nas produktów wymaga założenia konta w Sklepie albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu dostawy przy zakupie danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu kolejnego zamówienia.

4.2 Założenie konta jest bezpłatne i wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie.

4. 3Jeżeli jesteś jest konsumentem, wówczas przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy o założenie konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jego założenia. Stosowne oświadczenie możesz wysłać drogą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału "Kontakt".

4.4 Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.

4.5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 masz możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez samodzielne jego usunięcie w opcjach
konta lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału "Kontakt".

4.6 Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane produkty jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

4.7 Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu,powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ichimieniu.

4.8 Konto w Sklepie umożliwia w szczególności: a. dokonanie zakupów produktów; b. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów dostawy, numerów kontaktowych oraz danych do faktury, oraz
preferowanej formę płatności; c. przeglądanie historii zakupów złożonych w Sklepie.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1 Kliknięcie przycisku "Do kasy" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po jego dokonaniu przez Ciebie w Sklepie. Potwierdzenie zawiera co najmniej nasze oświadczenia o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości e-mail między nami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

5.2 Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy uiszczoną przez Ciebie cenę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zamówione produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny.

5.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski/na terenie Wybranych krajów Unii Europejskiej - dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo sprawdzić w opcjach dostawy na stronie Sklepu.

5.4 Zamówione produkty będą dostarczane do Ciebie za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.5  Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny produktów są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą
własnością. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której jesteś informowany na stronach Sklepu w trakcie
składania zamówienia.

5.6 Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

5.7 Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem zamówienia.

5.8 W naszym Sklepie oferujemy, następujące rodzaje płatności: Bramki online (Payu, T-pay), Płatność przelewem tradycyjnym i płatność za pobraniem. 

5.9 Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

5.10 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego
dokonano przelewu.

5.11 Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa karty kredytowej.

5.12 Faktura dotycząca nabytych produktów Sklepie jest przesyłana wraz z produktem, albo za Twoją zgodą w formie elektronicznej na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury VAT powinieneś zadeklarować, że produkt jest
nabywany przez Ciebie jako przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed złożeniem zamówienia oraz podania
danych do faktury.

5.13 Na stronie Sklepu masz możliwość wystawienia opinii za zakupiony produkt, jednak nie weryfikujemy rzetelności i prawdziwości wystawionych opinii.

6 .SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

b/ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c/płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

d/płatności kartą płatniczą.

Płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej odbywają się za pośrednictwem serwisu Payu, t-pay

Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto nr: 90 1020 5242 0000 2702 0491 7177

Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem  www.e-kuchcikowo.pl

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU.

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.e-kuchcikowo.pl dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie
z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.

8.REKLAMACJA PRODUKTU

8.1  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

8.3 Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4 Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt.6.3 może być dorozumiane jako jej uznanie.

8.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego.

8.6 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.7 Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność produktu z umową.

8.8 W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
a. naprawy produktu lub
b. wymiany produktu.

8.9 Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
a. wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy, lub
b. naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.

8.10 Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.

8.11. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub
naprawienia produktu;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8.12. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

8.13 Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, żenabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem,
zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

8.14 Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

8.15. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się
do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż
14 dni.

8.16.W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy
reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.17 .Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.

8.18 .Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.

8.19 .Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.

8.20 .W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował
produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

8.21. UWAGA: Daromowe zwroty są realizowna tylko przez paczkomat Inpost, wysyłka na koszt sklepu. W przypadku kuriera wybranego przez klienta sklepu nie zwracamy środków za przeysyłkę

 

 9.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Klient będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji towaru przy wykorzystaniuwielu pozasądowych sposobów rozpatrywania takich sporów w szczególności:

a/ jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b/ jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email:porady@dlakonsumentow.pl.

Powyższą pomoc Klient może również otrzymać pod następującymi adresami serwisów internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

d/ złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

10.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

10.1 Klient bez podania jakiejkolwiek przyczyny ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. Koszty zwrotu towaru poniesie Klient z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwrócić mu koszty przesyłki zamówionego Produktu do wysokości najtańszej opcji, która była dostępna w ofercie w dniu złożenia Zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować  o swojej decyzji Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru, zachowując termin do odstąpienia od Umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przekazać na adres siedziby Firmy Sprzedawcy lub adres poczty e-mail  tj. sklep@e-kuchcikowo.pl Formularz oświadczenia można znaleźć na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Zwracany Towar należy odesłać na adres ul. Słoneczna 6A kod 55-040 Bielany Wrocławskie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10.2 Skutki odstąpienia od Umowy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient składając Zamówienie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie w dostarczonym do Sprzedawcy formularzu zwrotu.

10.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według indywidualnych życzeń i wskazań Konsumenta,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia/użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.4  Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem trzydziestu dni.

10.6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.

10.7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:

a. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
c. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d. Przesłane urządzenie nosi bardzo widoczne ślady użytkowania lub został uszkodzone w wyniku złego użytkowania przez kupującego

10.8  UWAGA: Daromowe zwroty są realizowna tylko przez paczkomat Inpost, wysyłka na koszt sklepu. W przypadku kuriera wybranego przez klienta sklepu nie zwracamy środków za przeysyłkę

11.POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

11.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami. Mogą to być osoby fizyczne dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy -podmioty posiadające osobowość prawną lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

11.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu. Na Kliencie ciąży obowiązek sprawdzenia w jakim stanie odbiera Towar od przewoźnika.

11.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.6 W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn w formie stosownego oświadczenia.

11.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem.

11.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 

12.1. Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Sklepie. Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktówbyły aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

12.2 Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków produktowych, domeny, formy,grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów handlowych.

Przesłane informacje
12.3 Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas
niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.

12.4 Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje
bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność. 

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

13.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2 Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i prawne Polsce ulega szybkim zmianom Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych dla  jego działalności przyczyn do których należą: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy, zmiany działalności systemu teleinformatycznego spowodowane postępem technologicznym - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Wszystkie zamówienia przyjęte przez nas do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania przez Ciebie zamówienia. Nowy Regulamin będzie publikowany na stronie internetowej Sklepu.

13.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – powołane w pkt. 1.3 oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.4 W zakresie usługi prowadzenia Twojego konta w Sklepie, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany,
b. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu,
c. zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
d. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści regulaminu, a także zmian naszych danych firmowych.

13.5 O zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany niezwłocznie na adres email podany w czasie rejestracji konta, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu możesz wypowiedzieć łączącą Cię z nami umowę o prowadzenie konta w Sklepie usługi poprzez samodzielne usunięcie konta w Sklepie lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału “O nas”. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów lub zakładania kont zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

13.6 Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów. 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, Zasady korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń możesz sprawdzić pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

13.7 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest
między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

13.8 Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji handlowej);
c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Sproduktzyszenie Konsumentów Polskich).

13.9  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).